Dit is de privacyverklaring van Delta10, gevestigd te St.-Jacobsstraat 125, Utrecht.

Persoonsgegevens
Delta10 verwerkt uw persoonsgegevens omdat u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Evt. gegevens die u ons vrijwillig verstrekt.

Doeleinden
We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Administratie en afhandeling van betalingen;
 • Afhandeling van sollicitaties;
 • Contact met u te hebben in verband met onze diensten en producten;
 • Om diensten en producten bij u af te leveren;
 • Het verder beheren van totstandgekomen relaties met inbegrip van de daarbij horende verkoop- en marketingactiviteiten;
 • We analyseren uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren;
 • We verwerken ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijnen
Delta10 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

 • Klanten en leveranciers: Gedurende periode overeenkomst, daarna alleen in financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Sollicitanten: Zes maanden.
 • Bezoekers website: Zes maanden.
 • Contactformulier en e-mail: De verstrekte gegevens worden bewaard totdat u tevreden bent over de wijze waarop wij uw verwachtingen hebben ingelost.

Doorgifte
Delta10 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Delta10 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, d.w.z. besluitvorming door computerprogramma’s of -systemen zonder menselijke tussenkomst.

Nieuwsbrief
Via onze nieuwsbrief houden wij geïnteresseerden op de hoogte van Delta10, onze diensten, ontwikkelingen op het gebied van ICT binnen de overheid, open software en aanverwante zaken. Via onze website kunt u zich aanmelden, afmelden kan via een link die in elke nieuwsbrief is opgenomen. Uw naam en e-mailadres worden alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan ons abonneebestand. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Inzage, correctie en recht van verzet
U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te (laten) verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Verzoeken hieromtrent kunt u richten aan:

Delta10 B.V.
St.-Jacobsstraat 125
3511BP Utrecht

Verder hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Delta10 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Zie onze pagina over Responsible Disclosure voor de omgang met (vermoedelijke) kwetsbaarheden in onze systemen.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen direct in deze privacyverklaring worden opgenomen.