Open source software verplicht in VS

In de Verenigde Staten zijn federale overheidsorganisaties verplicht om minimaal 20 procent van de broncode die ze ontwikkelen of laten ontwikkelen als open source software (OSS) te publiceren. Deze verplichting komt voort uit het open source software pilotprogramma, dat onderdeel is van de Source Code Policy. Het pilotprogramma heeft een looptijd van drie jaar waarvan inmiddels ruim een jaar is verstreken. De eerste evaluatie wordt binnen een jaar verwacht.

Source Code Policy

De overkoepelende Source Code Policy omvat een brede aanpak om leveranciersafhankelijkheid te verminderen, dubbel werk te voorkomen en hergebruik en samenwerking tussen overheden te bevorderen. De reden achter het maatregelenpakket is gelegen in de enorme voordelen voor de belastingbetaler die hergebruik van overheidssoftware voor de belastingbetaler kan opleveren.

Naast de verplichting om minimaal 20% van nieuw ontwikkelde software als open software te publiceren, dienen overheden:

  • Juridische voorwaarden te realiseren die publicatie van de broncode en hergebruik van de software door de hele overheid mogelijk maken;
  • Een deugdelijke contractadministratie onderhouden;
  • Gebruik te maken van best practices omtrent het delen van code en het bruikbaar maken van code voor andere overheden;
  • Gebruik te maken van andere best practices, bijvoorbeeld om te waarborgen dat de broncode, documentatie en andere relevante informatie van de ontwikkelaar wordt verkregen;
  • Een inventarisatie van de ontwikkelde software bij te houden en deze beschikbaar te maken voor de hele overheid;
  • Bij te dragen aan de open source community.

Verspreiding van broncode

Doeltreffende verspreiding van broncode is een voorwaarde om de gestelde doelen te behalen. Hiervoor zijn aanvullende initiatieven en vereisten in het leven geroepen. Zo is in november 2016 code.gov gelanceerd, een online platform met onder meer tools, best practices en een zoeksysteem waarmee duizenden open source projecten gevonden kunnen worden. Overheden zijn gehouden om hun code via code.gov vindbaar te maken.

Overigens worden overheid sterk aangemoedigd om het niet bij de verplichte 20% te laten en zoveel mogelijk software open source te maken. Dit geldt niet voor gevallen die van de werking van Source Code Policy zijn uitgezonderd, bijvoorbeeld wanneer het openbaar maken van de broncode in strijd is met wetgeving of zou leiden tot aanwijsbare risico’s voor de staatsveiligheid of de individuele privacy.